Đánh giá hiệu quả công việc với KPI

1. Định nghĩa.
KPI (Key Performance Indicator) là chỉ số đánh giá thực hiện công việc. Thông thường mỗi chức danh sẽ có bản mô tả công việc hoặc kế hoạch làm việc hàng tháng. Nhà quản lý sẽ áp dụng các chỉ số để đánh giá hiệu quả của chức danh đó. Dựa trên việc hoàn thành KPI, công ty sẽ có các chế độ thưởng phạt cho từng cá nhân.

2. Thế nào là một KPI?
Điều đó do bạn định ra các chỉ số cho từng chức danh, nhưng một kpi cũng phải đáp ứng được 5 tiêu chuẩn của một mục tiêu. Bạn cần xem thêm về quản trị theo mục tiêu để biết 5 tiêu chuẩn này.
Để thực hiện KPI, công ty nên xây dựng một hệ thống các mục tiêu từ cao xuống thấp theo phương pháp MBO, tuy vậy có những công việc khó có thể thiết lập được các mục tiêu, khi đó người ta sẽ xây dựng các chuẩn cho quá trình (gọi là phương pháp quản lý theo quá trình MBP), các chuẩn đó cũng là các kpi.

3. Những lợi ích khi đo lường chỉ số chính thành quả công việc của nhân viên
• Nó có thể là một cách rất nhanh cho thấy thành quả hiện thời của một mục đích hoặc một mục tiêu chiến lược.
• Các quyết định có thể được thực hiện nhanh hơn khi có những đo lường nhận thấy được và chính xác đi kèm theo.
• Có thể giúp khâu quản lý nhận biết thành quả của công ty hoặc phòng ban hoặc tại một bộ phận nào đó.
• Một đội nhóm có thể làm việc chung với nhau theo những mục đích đo lường được.

4. Các đặc điểm của KPI
• KPI luôn gắn với các mục tiêu của công ty
• Một KPI được quyết định bởi quản lý cấp trung hoặc cao nhất
• Nó thuộc về một cá nhân có trách nhiệm về thành quả của mình
• Một KPI hướng đến hành động
• Ít thể hiện bằng con số
• Nó hướng đến những chỉ số thành quả mong muốn của tổ chức
• Dễ hiểu
• Nó phải được cân nhắc không được chọi nhau
• Người dùng có thể đánh giá sự tiến bộ của mình theo thời gian
• KPI không có giá trị lâu dài, vì thế cần được xem xét lại và cập nhật lại thường xuyên.

5. Điều kiện của KPI
Riêng biệt, Đo lường được, Khả thi, Thích đáng, Có thời hạn.